P

ابزار وبمستر

مهندسی پرتوپزشکی تهران - بروجرد - دروس تخصصی اجباری
--------->

 
نوشته شده توسط : Nima AF

دروس تخصصی اجباری

رشته :مهندسی پرتوپزشکی

نام درستعدادواحد      پیش نیاز       همنیاز
رادیوبیولوژی وحفاظت دربرابرپرتوها3
بیولوژیفیزیک هسته ای
مقدمه ای برتصویربرداری پزشکی3
مبانی مهندسی برق-فیزیولوژی-آناتومی-
دزیمتری ومحاسبه دز3
مبانی کامپیوتر-فیزیک هسته ایآشکارسازی وسیستم های اندازه گیری هسته ای-رادیوبیولوژی وحفاظت دربرابرپرتوها
آشکارسازی وسیستم های اندازه گیری هسته ای3
مبانی مهندسی برق-فیزیک هسته ای-
مقدمه ای بررادیوایزوتوپ هاورادیو داروها3
بیوشیمی-فیزیولوژیفیزیک هسته ای
آزدزیمتری ومحاسبه دز1
-
دزیمتری محاسبه دز
آشنایی بادستگاه های پرتوپزشکی3
مقدمه ای برتصویربرداری پزشکیآشکارسازی وسیستم های اندازه گیری هسته ای
آزآشکارسازی وسیستمهای اندازه گیری هسته ای1
-
آشکارسازی وسیستم های اندازه گیری هسته ای
پرتودرمانی وطراحی درمان3
آشنایی بادستگاه های پرتوپزشکی-رادیوبیولوژی وحفاظت دربرابرپرتوها-دزیمتری ومحاسبه دز-
مبانی پردازش تصویروترموگرافی3
مقدمه ای برتصویربرداری پزشکی-ریاضیات مهندسی-مبانی کامپوتر-
مقدمه ای برتکنولوژی رآکتورهای هسته ای3
فیزیک هسته ای-ریاضیات مهندسی-
پروژه3
تشخیص استادراهنما-


تاریخ انتشار : |